Bai He Gu Jin Pian/Lung Care (200 tablets/bottle) 百合固金片