Bai He Gu Jin Pian/Dozen (12 bottles) Lung Yin Tonic 百合固金片