Bai He Gu Jin Pian/Bottle (200 tablets) Lung Yin Tonic 百合固金片