An Shen Bu Xin Tang (5:1/100g); Calm The Spirit Tonify The Heart Formula; 安神補心湯